Regulamin studiów Uniwersytetu Dzieci

I. Postanowienia ogólne

 1. Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie przy ul. Mydlarska 4, 30-703 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000279712, zwana dalej Organizatorem, realizuje projekty edukacyjne, w tym projekt pod nazwą Uniwersytet Dzieci.

II. Cele i zadania Uniwersytetu

 1. Program Uniwersytetu Dzieci przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-16 lat. Program wykładów i warsztatów na każdym kierunku studiów dostosowany jest do wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań dzieci. Zajęcia odbywają się w soboty, w salach uczelni wyższych oraz innych miejscach wiedzy i zgodnie z ideą uniwersytecką dotyczą wielu dziedzin nauki. Program podzielony na cztery kierunki dostosowane do wieku dzieci:

  Odkrywanie (6-7 lat)

  Inspiracje (8-9 lat)

  Tematy (10-11 lat)

  Mistrz i Uczeń (12-13 lat)

  Nauka do kwadratu (14–16 lat)
 2. Studentem Uniwersytetu Dzieci może zostać każde dziecko, które spełnia warunki uczestnictwa w programie danego kierunku Uniwersytetu Dzieci, opisane w rozdziałach od IV do V Regulaminu.
 3. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, Studentem jest zarówno dziecko jak i jego rodzic lub opiekun prawny.

III. Organizacja działań Uniwersytetu Dzieci

 1. Organizator komunikuje się z uczestnikami programu (Studentami Uniwersytetu Dzieci) poprzez stronę internetową: www.uniwersytetdzieci.pl oraz za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Uniwersytet Dzieci prowadzi zajęcia w cyklach rocznych, zwanych rokiem akademickim. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry - jesienny i wiosenny.
 3. Nauczanie na Uniwersytecie Dzieci jest zorganizowane w formie zajęć edukacyjnych, tj. pojedynczych wykładów, warsztatów, pokazów, cykli wykładów lub seminariów i wycieczek.
 4. Zajęcia edukacyjne oraz warsztaty dla rodziców odbywają się na terenie aglomeracji miasta, w którym działa oddział Uniwersytetu Dzieci i jego okolic. Studenci są informowani o terminie i miejscu planowanych zajęć w ich mieście z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W pojedynczych przypadkach, z uwagi na specyfikę danych zajęć, informacja o miejscu zostaje podana do wiadomości w wiadomości e-mail z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem
 5. Harmonogram zapisów na poszczególne zajęcia dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu Dzieci od września każdego roku akademickiego. Tematy zajęć dostępne są min. 3 dni przed rozpoczęciem zapisów na kolejny blok lub ścieżkę zajęć zgodnie z harmonogramem zapisów.
 6. Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych zajęć Uniwersytetu Dzieci zamieszczane są na stronie internetowej www.uniwersytetdzieci.pl i prezentowane są w postaci opisu zajęć, fotogalerii z zajęć, filmów z zajęć, transmisji on-line z zajęć i innych treści wykorzystywanych w sieci Internet. W związku z tym każdy Student akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na rejestrację zajęć, w których uczestniczy w postaci filmów i zdjęć oraz prezentację ich w sieci Internet i transmitowanie ich on-line.
 7. Uniwersytet Dzieci ma prawo wykorzystywać materiały wymienione w pkt. 6 powyżej w celach promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów, w szczególności w sieci Internet

IV. Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja na Uniwersytet Dzieci prowadzona jest w terminie wyznaczonym przez Uniwersytet Dzieci. Termin ten publikowany jest w kwietniu na stronie: http://www.uniwersytetdzieci.pl
 2. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego zamieszczonego na stronie internetowej Uniwersytetu Dzieci.
 3. Przy ubieganiu się o miejsce na Uniwersytecie Dzieci pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące uczestnictwo w zajęciach oraz rodzeństwo dotychczasowych studentów. Nowi studenci w terminie wyznaczonym przez Uniwersytet przesyłają zgłoszenie za pomocą formularza internetowego. Jeśli na danym kierunku ilość chętnych dzieci do zapisania jest większa niż ilość wolnych miejsc odbędzie się losowanie. Losowanie jest automatyczne, oparte o zasadę tablic liczb losowych
 4. Postanowienia pkt. 3 powyżej dotyczące pierwszeństwa przy ubieganiu się o miejsce na Uniwersytecie Dzieci nie dotyczy studentów, którzy w poprzednim roku akademickim nie stosowali się do postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności zasad obowiązujących na zajęciach opisanych w punkcie VII Regulaminu. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich studentów i prawidłowy przebieg zajęć, Uniwersytet Dzieci zastrzega sobie prawo odmowy prawa kontynuacji studiów Studentowi, który złamał zasady i postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Rodzice dzieci pozostającymi pod stałą opieką lekarską oraz opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych podobnych placówek zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi niezwłocznie przy zapisie, drogą mailową na adres e-mail Dziekanatu danego Ośrodka. Z uwagi na fakt, iż Fundacja Uniwersytet Dzieci posiada ograniczone zasoby i możliwości opieki nad Studentami oraz w trosce o bezpieczeństwo wszystkich Studentów i sprawny przebieg zajęć, Organizator podejmuje każdorazowo indywidualną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu takiego kandydata, po uprzednim kontakcie z rodzicami / opiekunami prawnymi Studenta. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Studenta wymagającego szczególnej opieki
 6. Rodzice dzieci o szczególnych potrzebach zdrowotnych (np. cukrzyca, epilepsja) zobowiązani są poinformować Organizatora o ewentualnych potrzebach zdrowotnych Studenta.
 7. Warunkiem uczestnictwa w programie Uniwersytetu Dzieci jest:
  1. zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie internetowego formularza zapisu na studia,
  2. otrzymanie potwierdzenia przyjęcia na Uniwersytet Dzieci,
  3. terminowe uiszczenie opłaty, o której mowa w punkcie VI Regulaminu.
 8. Każdy uczestnik Uniwersytetu Dzieci otrzymuje identyfikator oraz indeks Uniwersytetu Dzieci, które zobowiązany jest posiadać podczas zajęć Uniwersytetu Dzieci.
 9. W każdym mieście w każdym roku przeznaczana jest pula miejsc dla kluczowych partnerów Uniwersytetu Dzieci.

V. Zasady wyboru kierunku

 1. Dzieci są zapisywane na dany kierunek zgodnie z rokiem urodzenia (wiekiem dziecka).
 2. Pełny program Uniwersytetu Dzieci obejmuje następujące kierunki:
  1. Odkrywanie - program dla dzieci w wieku 6 i 7 lat
  2. Inspiracje - program dla dzieci w wieku 8 i 9 lat
  3. Tematy - program dla dzieci w wieku 10 i 11 lat
  4. Mistrz i Uczeń - program dla dzieci w wieku 12 i 13 lat
  5. Nauka do kwadratu - 14, 15 i 16 lat
 3. W ramach kierunku Mistrz i Uczeń oraz Nauka do kwadratu, student wybiera jedną z zaproponowanych przez Organizatora specjalizacji na każdy semestr.
 4. Program każdego kierunku realizowany jest w cyklu dwuletnim. Studenci mogą rozpocząć naukę w dowolnym roku akademickim w miarę dostępności miejsc. Liczba zajęć określana jest odrębnie dla danego programu i ośrodka Uniwersytetu Dzieci.

VI. Opłaty

 1. Udział w zajęciach Uniwersytetu Dzieci jest odpłatny. Całość wpływów przeznaczona jest na realizację celów statutowych Fundacji Uniwersytet Dzieci.
 2. Wysokość opłat na poszczególnych kierunkach w danych ośrodkach oraz termin zapłaty każdorazowo ogłaszane są na stronie internetowej wraz z uruchomieniem rekrutacji.
 3. W sytuacji, kiedy na Uniwersytet zapisana jest trójka i więcej dzieci - dziecko, które uczęszcza na najniższy kierunek, nie płaci za zajęcia. Organizator nie pobiera opłaty za trzecie i każde kolejne dziecko tego samego Rodzica / Opiekuna prawnego uczestniczące w programie Uniwersytetu Dzieci.
 4. Uniwersytet Dzieci nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.
 5. Osoby, które nie są w stanie pokryć kosztów zajęć mogą ubiegać się o stypendia. W tym celu należy wypełnić i przesłać wniosek o stypendium. Stypendia przydzielane są z puli funduszu stypendialnego dostępnego na dany rok akademicki. O wysokości przyznanego stypendium decyduje Komisja stypendialna Organizatora przed rozpoczęciem danego roku akademickiego.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych we wniosku stypendialnym.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia udzielonego stypendium. W szczególności stypendium może zostać cofnięte w przypadku: odnotowania trzech nieusprawiedliwionych nieobecności dziecka na zajęciach oraz nieprzestrzegania obowiązujących zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 8. Jeśli student zgubi indeks, o którym mowa w punkcie IV.8. Regulaminu, wydawany jest mu duplikat po uiszczeniu opłaty w wysokości 10 zł na rachunek bankowy Organizatora.

VII. Zgłoszenie udziału w zajęciach i zasady obowiązujące na zajęciach

 1. Każdy Student otrzymuje zaproszenie do udziału w zajęciach pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zapisu na Uniwersytet Dzieci.
 2. Aby Student mógł uczestniczyć w zajęciach, musi zostać na nie zapisany poprzez profil rodzica w serwisie internetowym Uniwersytetu Dzieci. Tylko Studenci zapisani na listach obecności na dane zajęcia i konkretną godzinę mogą wziąć udział w danych zajęciach, niezależnie od ilości ewentualnych wolnych miejsc. Dzieci nie będące Studentami Uniwersytetu Dzieci (rodzeństwo, znajomi itp.), nie posiadające identyfikatora Studenta nie są uprawnione do udziału w zajęciach.
 3. Organizator informuje, iż zapis Studenta na zajęcia możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem profilu rodzica w serwisie internetowym lub, w wyjątkowych sytuacjach przez kontakt telefoniczny z dziekanatem właściwego Ośrodka Uniwersytetu Dzieci, najpóźniej do piątku przez zajęciami do godz. 10:00. Wolontariusze obecni na recepcjach podczas zajęć nie dopisują Studentów do list. Prowadzący ani wolontariusz nie mają prawa podjęcia decyzji o wpuszczeniu niezapisanych Studentów ani osób trzecich na zajęcia.
 4. Łączna liczba miejsc na zajęciach warsztatowych z danego bloku tematycznego jest taka sama jak liczba studentów danego kierunku. Liczba osób biorących udział w jednej grupie zajęciowej jest ograniczona i udział w konkretnych zajęciach zależy od kolejności zgłoszeń.
 5. W przypadku nieobecności Studenta na zajęciach, Organizator nie zapewnia miejsca na zajęciach w innych terminach. Odrabianie zajęć możliwe jest jedynie w przypadku znalezienia wolnych miejsc przez dziekanat danego ośrodka Uniwersytetu Dzieci, po uprzednim kontakcie Studenta z właściwym dziekanatem.
 6. Z uwagi na fakt, iż wykłady odbywają się tylko w jednym terminie, nie ma możliwości ich odrobienia. Organizator wskazuje, iż nie ma możliwości odrobienia nieobecności na wykładach podczas warsztatów lub nieobecności na warsztatach podczas wykładów.
 7. Studenci zobowiązani są przybyć na zajęcia na czas oraz dostosować się do poleceń prowadzących zajęcia, organizatorów i wolontariuszy opiekunów.
 8. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zajęć Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na zajęcia spóźnionych Studentów.
 9. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki podczas trwania zajęć i wykładów (za wyjątkiem wycieczek). Odpowiedzialność Organizatora za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzącego zajęcia.
 10. W czasie zajęć Studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/ warsztatowych.
 11. Po zajęciach dzieci odbierane są przez rodziców/opiekunów z budynku lub innego ustalonego wcześniej miejsca, w którym odbywały się zajęcia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
 12. W wycieczkach naukowych Studenci uczestniczą wraz ze swoim rodzicem/ opiekunem. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia prowadzącego merytorycznie zajęcia. Opiekę zobowiązują się zapewnić rodzice i/lub opiekunowie.
 13. W przypadku rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia dziecka z listy studentów.

VIII. Zaliczenie roku akademickiego

 1. Wszyscy Studenci na zakończenie roku akademickiego otrzymują świadectwo uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Dzieci. Studenci kończący naukę na kierunku Nauka do kwadratu otrzymują Dyplom Absolwenta.

IX. Rezygnacja ze studiowania na Uniwersytecie Dzieci

 1. Jeśli Student zrezygnuje z udziału w zajęciach Uniwersytetu Dzieci w terminie do 30 dni od daty uiszczenia opłaty lub jej I raty (wedle wyboru Studenta), będzie ona zwrócona Studentowi, po potrąceniu kosztów indeksu oraz identyfikatora.
 2. Student informuje dziekanat Uniwersytetu Dzieci o rezygnacji z udziału w studiach na Uniwersytecie Dzieci drogą elektroniczną na adres właściwy dla danego Ośrodka Uniwersytetu Dzieci.
 3. Zwrot opłaty, po potrąceniu kosztów określonych w pkt 1, nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty rezygnacji na wskazane konto bankowe.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w studiach po terminie opisanym w pkt 1 opłata będzie zwracana po potrąceniu kosztów identyfikatora i indeksu, kosztów zajęć, w których Student uczestniczył oraz opłaconych już kosztów administracyjnych związanych z organizacją zajęć.
 5. Zwrot opłaty, po potrąceniu kosztów określonych w pkt 4, nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty rezygnacji na wskazane konto bankowe.

X. Odwołanie zajęć przez Uniwersytet Dzieci

 1. Uniwersytet Dzieci zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora. Zajęcia mogą zostać odwołane, w szczególności gdy:
  1. liczba Studentów, którzy dokonali rezerwacji w zajęciach nie osiągnie minimalnej liczby uczestników zajęć wymaganych do utworzenia grupy zajęciowej
  2. wykładowca/prowadzący odwoła zajęcia,
  3. na organizację zajęć nie pozwolą warunki pogodowe,
  4. z innych przyczyn, niezależnych od Organizatora.
 2. Informacja o odwołaniu zajęć będzie przesyłana drogą mailową.
 3. W razie odwołania zajęć Organizator deklaruje możliwość zorganizowania zajęć w późniejszym terminie, z zastrzeżeniem przypadku odwołania zajęć z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora. W takim wypadku zajęcia nie będą powtórzone.

XI. Procedura reklamacyjna

 1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Dzieci należy składać pocztą elektroniczną. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 2. Korespondencja reklamacyjna będzie przekazywana na podany przez Studenta adres korespondencyjny lub adres elektroniczny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 1 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Organizatora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Organizator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Studenta lub jego rodzica/opiekuna prawnego dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Studenta/jego rodzica/ opiekuna prawnego każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 4. W razie braku porozumienia - spory rozstrzygać będą właściwe Sądy powszechne.

XII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Rodzic lub opiekun prawny, który zgłasza dziecko na Uniwersytet Dziecko, wypełnia formularz elektroniczny znajdujący się na internetowej stronie Uniwersytetu Dzieci.
 2. Wypełniając formularz, o którym mowa w pkt. XII.1, rodzic lub opiekun prawny wyraża tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka przez Organizatora, w celach związanych z działalnością Fundacji Uniwersytet Dzieci oraz organizowanych przez Fundację projektów.
 3. Administratorem bazy danych osobowych Studentów jest Organizator (Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie przy ul. Mydlarska 4, 30-703 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000279712).
 4. Dane osobowe obejmują: dane rodzica (imię i nazwisko, rok urodzenia, adres elektroniczny, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy), dane dziecka (imię i nazwisko, rok urodzenia, adres elektroniczny, adres zamieszkania).
 5. Do praw i obowiązków Organizatora związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rodzicom/opiekunom prawnym każdego Studenta przysługuje prawo dostępu do danych osobowych Studenta oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 6. Zgłoszenie wniosku o usunięcie przez Organizatora danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze uczestnictwo w projekcie Uniwersytet Dzieci przez Studenta jest niemożliwe i w związku z tym równoważne jest z rezygnacją z uczestnictwa.
 7. Student (rodzic/opiekun prawny) wyraża ponadto zgodę na otrzymywanie informacji dotyczącej działalności Fundacji Uniwersytet Dzieci (informacji handlowej) drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. W szczególnych wypadkach Organizator może dopuścić do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Dzieci osoby, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub nie są Studentami Uniwersytetu Dzieci. Zasady udziału takich osób w zajęciach zostaną podane na stronie internetowej Uniwersytetu Dzieci.
 2. Studenci oraz ich rodzice/ opiekunowie prawni obowiązani są na bieżąco śledzić wszelkie informacje dotyczące zajęć, na które uczęszczają Studenci, zamieszczane przez Organizatora na stronie internetowej Uniwersytetu Dzieci i stosować się do nich.
 3. Fakt przystąpienia do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Dzieci oznacza, iż Student akceptuje również wszelkie informacje organizacyjne dotyczące zajęć, na które uczęszcza Student, pojawiające się na stronie internetowej Uniwersytetu Dzieci.
 4. Wypełnienie i przesłanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata na studenta formularza rejestracji oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego akceptację.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Studenta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu komputerowego Studenta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Studenta wirusami.
 6. W uzasadnionych przypadkach, Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Studentów, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej Uniwersytetu Dzieci, pod adresem www.uniwersytetdzieci.pl. W przypadku niezaakceptowania zmienionych postanowień Regulaminu, Studentowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w zajęciach oraz proporcjonalny zwrot uiszczonej opłaty na zasadach określonych w pkt. IX.4 oraz IX.5 Regulaminu.
 7. Regulamin w aktualnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 4 maja 2017 r.