Regulamin Klubu Uniwersytetu Dzieci


§1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Klubie Uniwersytetu Dzieci, zwanym dalej w treści Regulaminu Klubem.

§2 Organizator
Podmiotem prowadzącym Klub jest Fundacja Uniwersytet Dzieci wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279712, NIP 679-294-11-63, REGON 120472387, z siedzibą w Krakowie przy ul. Mydlarskiej 4, zwana dalej Fundacją.

§3 Misja i cele
1. Misją Klubu jest integracja środowiska byłych studentów Uniwersytetu Dzieci oraz ich rodziców (zwanych dalej Członkami).
2. Klub realizuje swoją misję poprzez następujące cele:
- utrzymywanie przez Fundację stałych kontaktów z Członkami Klubu,
- podtrzymywanie i pielęgnowanie więzi Członków Klubu z Fundacją,
- tworzenie społeczności skupionej wokół misji i działalności Fundacji,
- zaangażowanie społeczności byłych studentów i ich rodziców (Członków Klubu) w programy realizowane przez Fundację,
- promocja idei wolontariatu i dobroczynności na rzecz edukacji,
- promocja działalności edukacyjnej Fundacji przez Członków Klubu.

§4 Organizacja Klubu
1. Klub Uniwersytetu Dzieci w roku szkolnym 2017/18 - do lipca 2018 roku ma charakter pilotażowy.
2. Klub jest otwarty na wszelkie inicjatywy Członków Klubu oraz zapewnia swobodę przepływu informacji, różnorodność podejmowanych przedsięwzięć i spontaniczność działania.
3. Program działania Klubu jest kształtowany z uwzględnieniem propozycji Członków Klubu, w drodze wymiany informacji i uwag.
4. Komunikacja z członkami Klubu odbywać się będzie drogą elektroniczną oraz telefoniczną, jak również poprzez stronę www.uniwersytetdzieci.pl i pocztą tradycyjną.
5. Członek, zapisując się do Klubu, wyraża zgodę na kontakt ze strony Fundacji związany z realizacją misji i celów Klubu oraz Fundacji.

§5 Członkostwo w Klubie
1. Członkami Klubu mogą być osoby, które zakończyły udział w jednym z programów Uniwersytetu Dzieci i studiowały przez co najmniej 1 rok akademicki oraz ich rodzice/opiekunowie prawni.
2. Członkiem Klubu nie może zostać obecny student Uniwersytetu Dzieci. Jeśli członek Klubu ponownie rozpocznie naukę na Uniwersytecie Dzieci, jego członkostwo w Klubie ulega zawieszeniu na ten okres.
3. W przypadku osób, o których mowa powyżej, a które nie ukończyły 18 roku życia, zgodę na członkostwo muszą wyrazić ich rodzice/opiekunowie prawni poprzez rejestrację zgodnie z ust. 5 poniżej.
4. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne.
5. Do Klubu przystępuje się poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza, udostępnionego na stronie www.uniwersytetdzieci.pl, podając swoje dane określone w formularzu.
6. Wypełnienie i przesłanie formularza równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Do Klubu można dołączyć bądź wypisać się w dowolnym momencie. W celu rezygnacji z członkostwa w Klubie należy wysłać wiadomość o rezygnacji na adres: klub@ud.edu.pl.
8. Członkostwo w Klubie odnawiane jest corocznie. W tym celu Fundacja zwróci się z prośbą do Członków Klubu o potwierdzenie członkostwa.
9. Fundacja zastrzega sobie prawo, a Członek Klubu to prawo akceptuje, do odmowy przyjęcia lub wykluczenia Członka z Klubu, w przypadku, gdy ten narusza niniejszy Regulamin oraz prowadzi działania na niekorzyść Klubu i jego Członków lub na niekorzyść Fundacji.
10. Członek Klubu, zapisując się do Klubu poprzez wypełnienie formularza, wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku podczas wydarzeń klubowych (w formie fotografii lub audio-video) oraz wykorzystanie wizerunku w celach promocji programów i działalności statutowej Fundacji.
11. Fundacja zastrzega sobie prawo do wykluczenia Członka z Klubu, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
a. podejmuje działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich.
b. podejmuje działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania Klubu;
c. podejmuje działania naruszające uzasadnione interesy Fundacji lub innych Członków, godzące w ich wizerunek.

§5 Korzyści z członkostwa w Klubie
1. Każdy Członek Klubu otrzymuje identyfikator oraz symboliczny gadżet.
2. Każdy Członek Klubu otrzymywać będzie zaproszenia na wydarzenia organizowane przez Fundację (w tym konkursy, spotkania, wykłady i inne) lub wydarzenia partnerskie. Warunkiem udziału w wydarzeniach będzie zapisanie się lub potwierdzenie uczestnictwa w sposób podany przez Fundację. Liczba miejsc na większości wydarzeń będzie ograniczona.
3. Co najmniej raz w roku członek Klubu otrzyma zaproszenie na spotkanie członkowskie.
4. Członkowie Klubu mogą realizować członkostwo poprzez:
a. Wspieranie Fundacji rzeczowo lub/i finansowo lub/i merytorycznie lub/i organizacyjnie, w tym poprzez wolontariat.
b. Uczestnictwo w dedykowanych wydarzeniach lub akcjach i promowanie ich.
5. Członkowie Klubu zobowiązani są do promowania dobrego imienia Fundacji oraz troski o jej dobre imię.
6. Fundacja nie zapewnia opieki podczas trwania wydarzeń organizowanych w ramach działalności Klubu. Odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego Członka.
7. Po wydarzeniu, o którym mowa powyżej, dzieci odbierane są przez rodziców/opiekunów z budynku lub innego ustalonego wcześniej miejsca, w którym odbywało się wydarzenie, chyba że rodzic/opiekun prawny wyraził zgodę na samodzielny powrót niepełnoletniego Członka do domu.
8. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce w trakcie jak i po zakończeniu wydarzenia, jak również nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu wydarzenia.

§6 Działania Fundacji
1. Fundacja będzie zapraszać Członków Klubu do wyrażania opinii na temat działalności Klubu i innych programów Fundacji. Celem Fundacji jest włączanie Członków Klubu do opiniowania jej działalności.
2. Fundacja będzie zapraszać Członków Klubu do wypełniania ankiet/przesyłania informacji/brania udziału w badaniach/uczestnictwa w konkursach.
3. Uczestnictwo we wszelkich działaniach członkowskich jest dobrowolne.

§7 Opłaty
1. W roku szkolnym 2017/18 (pilotażowy program Klubu) Członkostwo w Klubie jest bezpłatne.
2. Rezygnacja z uczestnictwa w Klubie możliwa jest w każdym czasie.

§8 Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Członków Klubu jest Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie przy ul. Mydlarskiej 4, 30-703 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000279712.
a. Do praw i obowiązków Fundacji związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Członkom Klubu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
b. Zgłoszenie wniosku o usunięcie przez Fundację danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze członkostwo w Klubie jest niemożliwe i w związku z tym równoważne jest z rezygnacją z uczestnictwa.
2. Fundacja zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o czym Członkowie Klubu zostaną uprzednio powiadomieni. Zmiany będą udostępniane Członkom Klubu na stronie internetowej www.uniwersytetdzieci.pl/klub-uniwersytetu-dzieci.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2017 roku.