Zasady przyznawania stypendium1. W kwietniu na stronie https://uniwersytetdzieci.pl/rekrutacja publikowany jest termin rekrutacji oraz termin wysyłania wniosku stypendialnego.

2. Wszyscy rodzice zgłaszający dzieci w rekrutacji mogą ubiegać się o stypendium socjalne całkowite lub częściowe.

3. Stypendium przyznawane jest na podstawie wypełnionego wniosku stypendialnego oraz przesłanej deklaracji podatkowej PIT 37, PIT 36 i innych dokumentów poświadczających aktualną sytuację materialną.

4. Wszystkie dokumenty wraz z wypełnionym wnioskiem stypendialnym powinny być przesłane w określonym terminie (termin podany jest na stronie UD).

5. Rozpatrywanie wniosków stypendialnych odbywa się w trakcie trwania rekrutacji.

6. Informacje o decyzji w sprawie przyznania stypendium przesyłane są droga mailową w dniu wyników rekrutacji.

7. Wniosek stypendialny uzupełniany jest poprzez formularz zgłoszeniowy, pozostałe dokumenty powinny być wysłane bezpośrednio na adres mailowy danego ośrodka.

8. Brak nadesłania odpowiednich dokumentów w terminie skutkuje nierozpatrzeniem wniosku stypendialnego.

9. W przypadku studentów kontynuujących, ubiegających się o stypendium, weryfikowana jest frekwencja na zajęciach za poprzedni rok akademicki.

10. Stypendium ma charakter socjalny, dlatego:
a) uzasadnieniem wniosku może być trudna sytuacja materialna spowodowana np.:
- niskimi zarobkami
- bezrobociem
- niepełnosprawnością dziecka lub opiekuna
- wysokimi kosztami leczenia dziecka lub opiekuna

b) uzasadnieniem wniosku nie są:
- dodatkowe umiejętności, zdolności oraz wybitne osiągnięcia dziecka,
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (np. basen, balet, j. obcy) i ich koszt,
- koszty ponoszone za dojazd na zajęcia na Uniwersytecie Dzieci.

11. O przyznaniu stypendium decyduje Dyrektor ośrodka.