Stypendia

Stypendia

Od początku istnienia Fundacja prowadzi Fundusz stypendialny, którym objęte są dzieci z rodzin wielodzietnych lub w trudnej sytuacji materialnej, i w ten sposób wyrównuje szanse na dobrą edukację. W przypadku problemów finansowych rodziny Fundacja pokrywa opłatę za studia na Uniwersytecie Dzieci w części lub w całości (w zależności od tego, jak trudna jest sytuacja rodziny). Stypendium jest przyznawane na podstawie wniosku stypendialnego złożonego przez rodziców. Wspieramy także rodziny wielodzietne, które mogą skorzystać z opcji darmowych zajęć dla trzeciego i każdego kolejnego dziecka (na podstawie Karty Dużej Rodziny). Co roku Fundacja przeznacza ponad 100 tysięcy złotych na stypendia, wspierając w ten sposób ponad 300 dzieci w Polsce.

Stypendia socjalne

 • Kto może otrzymać stypendium socjalne?

  Częściowe lub pełne stypendium socjalne przeznaczone jest dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej:

  • — niskimi zarobkami,
  • — bezrobociem,
  • — niepełnosprawnością dziecka lub opiekuna,
  • — wysokimi kosztami leczenia dziecka lub opiekuna.

  Uzasadnieniem wniosku nie są:

  • — umiejętności, zdolności oraz wybitne osiągnięcia dziecka,
  • — dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (np. basen, balet, j. obcy) i ich koszt,
  • — koszty ponoszone w związku z dojazdem na zajęcia na Uniwersytecie Dzieci.
 • Wymagane dokumenty

  Aby ubiegać się o stypendium dla dziecka, należy:

  • — wypełnić wniosek stypendialny online - formularz wniosku znajduje się TUTAJ. W przypadku ubiegania się o stypendium dla więcej niż jednego dziecka, wniosek stypendialny należy wypełnić dla każdego dziecka osobno.
  • — przesłać skan dokumentów pit 37 i innych dokumentów poświadczających aktualną sytuację materialną bezpośrednio na adres mailowy danego ośrodka.

  Adresy mailowe dziekanatu dostępne są w zakładce kontakt.

 • Termin składania dokumentów

  Wszystkie dokumenty wraz z wypełnionym wnioskiem stypendialnym powinny być przesłane w terminie rekrutacji w danym ośrodku:

  • — Poznań - od 3 września do 10 października, godz. 13:00

  Brak nadesłania odpowiednich dokumentów w terminie skutkuje nierozpatrzeniem wniosku stypendialnego.

  Informacje o decyzji w sprawie przyznania stypendium przesłane będą drogą mailową:

  • — Poznań w dniu 11 października br.
 • Regulamin programu stypendialnego

  Zasady przyznawania stypendium opisane są w regulaminie.

Stypendia dla rodzin wielodzietnych

 • Kto może otrzymać stypendium?

  W przypadku kiedy na Uniwersytet Dzieci zapisana jest więcej niż dwójka dzieci z rodzeństwa, trzecie i kolejne dziecko, które uczęszcza na najniższy kierunek, może uczestniczyć w studiach bezpłatnie. Taka forma wsparcia jest możliwa wyłącznie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

 • Wymagane dokumenty

  Aby ubiegać się o stypendium dla rodzin wielodzietnych, należy:

  • — przesłać skan Karty Dużej Rodziny dziecka lub dzieci - którym przysługują darmowe studia - na adres mailowy danego ośrodka w wyznaczonym terminie.

  Adresy mailowe dziekanatu dostępne są w zakładce kontakt.

 • Termin składania dokumentów

  Skan Karty Dużej Rodziny dziecka powinien zostać przesłany w terminie:

  • — Poznań do 17 października

  Brak nadesłania powyższego dokumentu w terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty za studia dzieci (trzecie i kolejne), zgodnie z harmonogramem płatności.

 • Regulamin programu stypendialnego

  Zasady przyznawania stypendium opisane są w regulaminie.