Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego www.uniwersytetdzieci.pl  

§ 1. - Definicje 

Administrator - Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279712, NIP: 6792941163, REGON: 120472387. 

Hasło - ciąg co najmniej ośmiu znaków wybrany przez zarejestrowanego Użytkownika, umożliwiający logowanie do Konta.

Konto - dostępne po zalogowaniu się (po podaniu Loginu oraz Hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może dobrowolnie i bezpłatnie wprowadzić, jak i modyfikować swoje dane, opisy i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie. W ramach Serwisu jest możliwość utworzenia Konta Rodzica, Konta Nauczyciela oraz Konta Wolontariusza. 

Login - adres mailowy, jaki został wybrany przez rejestrującego się Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.

Newsletter - elektroniczny biuletyn opracowywany przez Administratora cyklicznie oraz obejmujący informacje, treści, materiały zdjęciowe lub filmowe dotyczące działalności Administratora, jak również informacji handlowych o projektach, ofertach edukacyjnych lub specjalnych wydarzeniach oferowanych / organizowanych przez Administratora, w tym we współpracy ze swoimi Partnerami, przesyłany przez Administratora Użytkownikom, którzy dokonali zapisu na Usługę Newsletter.

Regulamin - dokument stanowiący o prawach i obowiązkach użytkowników Serwisu www.uniwersytetdzieci.pl, zasadach korzystania z Serwisu oraz odpowiedzialności Administratora.

RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Serwis - serwis internetowy, którego właścicielem i podmiotem prowadzącym jest Administrator, udostępniony w sieci Internet pod adresem www.uniwersytetdzieci.pl.

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, w tym Usługa informacyjna, Usługa wyszukiwania, Usługa Konta, Usługa zapisu na wydarzenie, Usługa dokonania wpłaty, Usługa formularza kontaktowego, Usługa Newslettera.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, w tym będąca rodzicem, nauczycielem lub wolontariuszem korzystającym z Usługi Konta (posiadająca aktywne Konto w Serwisie). 

Zasoby – zasoby edukacyjne służące wspieraniu procesu edukacji zamieszczane przez Administratora w Serwisie.

§ 2. - Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu oraz Usług.

2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Serwisie.

4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 3. - Zasady korzystania z Zasobów Serwisu

1. Użytkownik jest zobowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz Zasobów w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. W szczególności Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, np. treści mających charakter oszczerczy, obraźliwy, obelżywy, nieprzyzwoity, obsceniczny lub będące groźbą, propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, w tym jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub zobowiązania do zachowania tajemnicy.

2. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z Serwisu i Zasobów zgodnie z ich przeznaczeniem. Użytkownik nie może podejmować działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Serwisu, w szczególności do jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu, w tym w Konta innych Użytkowników, czy też w jego elementy techniczne, do podawania nieprawdziwych danych, czy też korzystania z cudzych instrumentów płatniczych lub środków finansowych w celu dokonywania wpłat. Stwierdzenie naruszenia zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uprawniać będzie Administratora Serwisu do usunięcia Konta Użytkownika. 

3. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Serwisu. 

4. Korzystanie z Zasobów publikowanych w Serwisie jest bezpłatne i możliwe jest na zasadach określonych Regulaminem.

§ 4. - Ochrona praw własności intelektualnej

1. Wszelkie Zasoby, w tym materiały edukacyjne i naukowe udostępniane w ramach Serwisu na potrzeby uczestniczenia w zajęciach w ramach studiów na Uniwersytecie Dzieci („Materiały”), jak również wszelkie treści oraz wygląd Serwisu, w tym teksty, zestawienia, koncepcje, programy i metodologia nauczania, opisy, fotogalerie i poszczególne fotografie, filmy, grafiki, ilustracje, animacje, dźwięki itp. zawarte w Serwisie, jak również układ Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części („Treści”), a także loga i znaki towarowe wykorzystywane przez Administratora, w tym logo i znak towarowy „Uniwersytet Dzieci” („Znaki”), stanowią własność intelektualną Administratora lub jego uprawnionych licencjodawców oraz są objęte ochroną wynikającą z przepisów polskiej Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, czy też ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały, Treści oraz Znaki nie mogą być kopiowane, pobierane, rozprowadzane, publikowane, zmieniane, łączone / kompilowane z innymi utworami, rozpowszechniane (w szczególności z wykorzystaniem Internetu), lub inaczej wykorzystywane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w części lub całości, w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. 

2. Użytkownik może korzystać z Materiałów lub Treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego chronionych utworów wyznaczonego przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez prawa udostępniania ich jakimkolwiek osobom trzecim, pod rygorem naruszenia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w Materiałach lub Treściach, bądź innych praw własności intelektualnych. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z udostępnionych mu Materiałów lub Treści w powyższym dozwolonym zakresie, wyłącznie w celu i na potrzeby korzystania z Usług lub uczestniczenia w zajęciach w ramach studiów na Uniwersytecie Dzieci, a zatem w szczególności z wyłączeniem możliwości korzystania z Materiałów lub Treści w celach komercyjnych.

3. Korzystanie przez jakikolwiek podmiot z Serwisu (w tym z jego zawartości), czy też z Materiałów, Treści lub Znaków nie oznacza nabycia przez ten podmiot jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnych do Serwisu (w tym jego zawartości), czy też z Materiałów, Treści lub Znaków. 

4. Administrator oświadcza, że w razie jakiegokolwiek naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Materiałów, Treści lub Znaków, będzie stanowczo egzekwował przysługujące mu lub jego licencjodawcom prawa własności intelektualnej w pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, w tym między innymi na drodze postępowania karnego.

§ 5. - Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu i Usług

Podstawowymi warunkami technicznymi niezbędnymi do korzystania przez Użytkownika z Usług w ramach Serwisu jest posiadanie: (i) komputera lub innego urządzenia (laptop, tablet, smartphone itp.) z dostępem do Internetu; (ii) dostępu do poczty elektronicznej (w przypadku Usługi Konta); (iii) przeglądarki internetowej; a także (iv) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. Ponadto przy korzystaniu z Usług, z uwagi na zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu oraz łączenia się urządzeń z siecią Internet, Administrator zaleca, aby Użytkownik posiadał zainstalowane na urządzeniu zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe. 

§ 6. - Kontakt z Administratorem

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: (i) pocztą tradycyjną na adres:  Fundacja Uniwersytet Dzieci, ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków; (ii) pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ud.edu.pl lub (iii) poprzez formularz kontaktowy udostępniony w ramach Serwisu pod adresem: uniwersytetdzieci.pl/kontakt 

§ 7. - Usługa Konta

1. Usługa Konta polega na umożliwieniu Użytkownikowi będącemu rodzicem, nauczycielem lub wolontariuszem rejestrację w Serwisie poprzez utworzenie i utrzymanie (prowadzenie) odpowiednio Konta Rodzica, Konta Nauczyciela lub Konta Wolontariusza.

2. Założenie Konta Użytkownika następuje poprzez wypełnienie znajdującego się na stronach Serwisu, formularza internetowego odpowiednio dla rodzica, nauczyciela lub wolontariusza. Utworzenie oraz utrzymanie Konta w ramach Serwisu nie podlega opłatom. Użytkownik jest uprawniony do utworzenia wyłącznie jednego Konta. W każdej chwili można usunąć swoje Konto przez wejście w zakładkę „Usuń Konto” dostępną po zalogowaniu się na Konto.

3. Dokonując rejestracji oraz tworząc Konto, Użytkownik ma obowiązek podać wyłącznie prawdziwe dane. Podając dane, Użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia podania fałszywych lub nieprawdziwych danych, Administratorowi przysługuje prawo odmowy rejestracji lub - w przypadku ustalenia, że dane są fałszywe nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji – prawo zablokowania lub usunięcia Konta. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji, blokady lub usunięcia Konta Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną, na adres e-mail Użytkownika podany w ramach Konta. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie podania przez Użytkownika danych fałszywych, nieprawdziwych lub błędnych

4. W przypadku utraty lub zapomnienia Hasła, Użytkownik może skorzystać z narzędzia umożliwiającego zmianę Hasła. W procesie zmiany Hasła wykorzystywany jest adres e-mail podany przez Użytkownika. W tym celu należy wejść na okno do logowania się do Konta, a następnie kliknąć w napis „Zapomniałem hasła”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami pojawiającymi się w otwierających oknach. Nowe Hasło będzie aktywne automatycznie, niezwłocznie po jego ustanowieniu. Hasła dostępowe wprowadzane przez Użytkownika są przechowywane na serwerze w postaci zaszyfrowanej.

5. Wszystkie dane i informacje podane w ramach rejestracji i tworzenia Konta lub w późniejszym terminie tworzą profil Użytkownika, który będzie widoczny w ramach Serwisu wyłącznie dla samego Użytkownika oraz osób upoważnionych przez Administratora. W każdej chwili istnieje możliwość dokonania zmiany lub uzupełnienia swoich danych, w tym również danych osobowych i informacji podanych w ramach Konta poprzez wejście zalogowanie się na Konto oraz kliknięcie w napis „Edytuj moje Konto”. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych (w szczególności swojego adresu e-mail i numeru telefonu), o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w razie niedokonania niezwłocznego aktualizacji danych, które uległy zmianie.

6. Po zalogowaniu się do indywidualnego Konta, Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów publikowanych w Serwisie w zakresie określonym w Regulaminie.

7. Administrator podejmuje działania mające na celu zapobieganie dostępu do Konta przez osoby niepowołane. Jednakże te działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli sam Użytkownik nie zachowuje odpowiednich zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinien on zachować w poufności Hasło umożliwiające zalogowanie się do Konta i nie udostępniać go osobom trzecim. Administrator informuje, że nie zwraca się do Użytkownika o podanie Hasła, za wyjątkiem sytuacji, w której następuje logowanie się do Konta. Ponadto w celu uniemożliwienia korzystania z Konta przez osoby nieupoważnione i niepowołane, Użytkownik jest zobowiązany do dokonania niezwłocznego wylogowania się z Konta po zakończeniu korzystania z utworzonego w ramach Konta profilu. W szczególności należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z funkcjonalności automatycznego zapisywania loginów i haseł dostępnych w ramach niektórych programów komputerowych, w szczególności jeżeli do korzystania ze Serwisu dochodzi z wykorzystaniem różnych urządzeń, czy też w ramach różnych numerów IP. Ponadto z uwagi na zagrożenia wynikające z korzystania z sieci Internet, Administrator zaleca, aby podczas logowania się na Konto wykorzystywany przez niego komputer lub urządzenie mobilne umożliwiające dostęp do Internetu, posiadały zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe.

8. Zakładając Konto, Użytkownik może udzielić zgody na otrzymywanie od Administratora drogą elektroniczną informacji handlowych o projektach, ofertach edukacyjnych lub specjalnych wydarzeniach oferowanych / organizowanych przez Administratora, w tym we współpracy ze swoimi Partnerami, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u pod formularzem elektronicznym do utworzenia Konta. Powyższa zgoda jest nieobowiązkowa, co oznacza że Użytkownik ma możliwość utworzenia Konta bez jej udzielenia. Użytkownik ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez konieczności podania przyczyny, drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ud.edu.pl W takim wypadku wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 8. - Pozostałe Usługi

1. Poza Usługą Konta, o której mowa w § 7 Regulaminu, Administrator umożliwia Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:

a) Usługi informacyjnej polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi wyświetlenia oraz przeglądania treści zawartych w Serwisie;

b) Usługi wyszukiwania polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi zdalnego wyszukiwania, sortowania i wyświetlania treści zawartych w Serwisie za pomocą udostępnionej przeglądarki, poprzez wpisanie słowa, związku wyrazowego, czy też określenia odpowiadającego wyszukiwanej treści, a także za pomocą kalendarza udostępnionego na Serwisie umożliwiającego wyszukiwanie informacji o wydarzeniach po dokonaniu wyboru określonej daty;

c) Usługi dokonania zapisu na wydarzenie polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi zdalnego zgłoszenia  swojego udziału w wydarzeniu, w szczególności takim jak szkolenie, e-learning, webinar, konferencja branżowa, warsztat, itp., organizowanego oraz prowadzonego przez Administratora, samodzielnie lub przy współpracy z jego Partnerem, poprzez uzupełnienie dedykowanego formularza elektronicznego, a także udzieleniu odpowiednich zgód wymaganych lub fakultatywnych w związku z uczestniczeniem w takim wydarzeniu, jak też dokonania płatności za uczestniczenie w takim wydarzeniu, o ile będzie ono płatne;

d) Usługi dokonania wpłaty polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi dokonania finansowego wsparcia działalności Administratora, z możliwością dokonania wyboru, na co kwota udzielonego wsparcia będzie przeznaczona (Podaruj indeks, Uniwersytet Dzieci w klasie, Wspieraj Wolontariat, Cele statutowe), a także z możliwością udzielenia zgody na zamieszczenie danych wspierającego Użytkownika w ramach Serwisu w zakładce ‘Lista Darczyńców”;

e) Usługi formularza kontaktowego polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi na wysłania do Administratora zapytania lub prośby o podjęcie kontaktu w dowolnym celu wskazanym przez Użytkownika z wykorzystaniem dedykowanego formularza kontaktowego zamieszczonego w ramach Serwisu w zakładce “Kontakt”; 

f) Usługi Newsletter polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi, który dokonał zapisu na też usługę z wykorzystaniem dedykowanego formularza elektronicznego udostępnionego w ramach Serwisu poprzez podanie swojego adresu e-mail, otrzymywanie drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości Newsletter.

2. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Użytkownika odpowiednich czynności faktycznych obejmujących wejście do Serwisu, a także:

a) przeglądanie jego treści (Usługa informacyjna);

b) wpisanie słowa, związku wyrazowego, czy też określenia odpowiadającego wyszukiwanej treści do przeglądarki, bądź dokonanie wyboru daty w ramach kalendarza (Usługa wyszukiwania);

c) uzupełnienie i wysłanie formularza elektronicznego dedykowanego do zapisu na wydarzenie (Usługa zapisu na wydarzenie), dokonania wpłaty (Usługa dokonania wpłaty), podjęcia kontaktu z Administratorem (Usługa formularza kontaktowego) lub zapisu na Newsletter (Usługa Newsletter).

3. Umowa o świadczenie Usługi informacyjnej, Usługi wyszukiwania, Usługi zapisu na wydarzenie, Usługi dokonania wpłaty (poza umieszczeniem danych wspierającego Użytkownika w ramach Serwisu w zakładce ‘Lista Darczyńców”) oraz Usługi formularza kontaktowego zostaje zawarta na czas oznaczony, a mianowicie na czas faktycznego korzystania przez Użytkownika z danej Usługi, zaś Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z takiego faktycznego korzystania. Powyższa umowa ulega rozwiązaniu w razie zaprzestania wykonywania przez Użytkownika czynności faktycznych wskazanych odpowiednio w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Umowa o świadczenie Usługi dokonania wpłaty (w zakresie umieszczenia danych wspierającego Użytkownika w ramach Serwisu w zakładce ‘Lista Darczyńców”) lub Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Zaprzestanie korzystania z powyższych Usług wymaga odpowiednio: 

a) przesłania przez Użytkownika cofnięcia swojej zgody na umieszczenie jego danych  w ramach Serwisu w zakładce ‘Lista Darczyńców”, na adres: sekretariat@ud.edu.pl;

b) wypisania się z subskrypcji Newsletter zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu.

5. Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza elektronicznego do zapisu na Usługę Newsletter Użytkownik otrzyma od Administratora wiadomość email na wskazany przez siebie w formularzu adres email z linkiem, w który należy kliknąć celem potwierdzenia rejestracji, jak również z pełną informacją odnośnie zasad przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

6. Użytkownik rozpoczynający korzystanie z Usługi Konta lub Usługi dokonania wpłaty może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości Newsletter. Udzielenie zgody na otrzymywanie wiadomości Newsletter nie stanowi warunku korzystania z Usługi Konta lub Usługi dokonania wpłaty.

7. Częstotliwość przesyłania do Użytkownika wiadomości Newsletter zależy wyłącznie od decyzji Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, bądź zakończenia świadczenie Usługi Newsletter w dowolnym momencie oraz bez konieczności podawania przyczyny lub uzasadnienia, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.

8. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Usługi Newsletter w dowolnym momencie. Taka rezygnacja (wypowiedzenie) ma skutek natychmiastowy. W celu rezygnacji Użytkownik kieruje oświadczenie w tym przedmiocie (np. o treści „Rezygnuję z Usługi Newsletter”) do Administratora na adres: sekretariat@ud.edu.pl lub klikając w link aktywny odnoszący się do rezygnacji, zamieszczony w stopce każdej wiadomości Newsletter przesłanej do Użytkownika. 

9. Wszelkie treści, grafiki, zdjęcia, rysunki, jak również ich fragmenty, przesyłane do Użytkowników w ramach Usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jakiekolwiek korzystanie z nich przez Użytkowników jest dozwolone jedynie w granicach dozwolonego użytku osobistego zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również wyłącznie w granicach określonych w § 4 Regulaminu.

§ 9. - Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator zapewnia wysoką jakość świadczonych Usług, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Zasobów i skutki korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz za wykorzystanie Zasobów przez nieuprawnione osoby trzecie na szkodę Użytkownika.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, w tym Użytkowników, za treść publikowanych Zasobów oraz zawartość stron internetowych, do których odwołania (linki) są zamieszczone w publikowanych Zasobach. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy oraz nieprawdziwe lub mylące informacje w nich zawarte. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za zmianę treści stron internetowych, do których znajdują się odwołania (linki) w Serwisie.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
- niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu Zasobów udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu;
- szkody wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika Hasła osobom trzecim, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie Hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie Hasła przez osobę trzecią),
- skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu,
- udostępnianie Hasła i danych Użytkowników osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do:
- skasowania każdego materiału w Serwisie bez uprzedniego powiadomienia,
- zablokowania Konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu lub przepisów prawa,
- zaprzestania świadczenia określonej Usługi, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu,
- skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, całej zawartości Serwisu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu.

6. Administrator zastrzega sobie możliwość okresowych oraz cyklicznych przerw w działaniu Serwisu w celu dokonania niezbędnych czynności technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, wprowadzenia niezbędnych zmian, w tym udoskonaleń, funkcjonalności Serwisu, czy też dokonania napraw ewentualnych utrudnień w funkcjonowaniu Serwisu w razie ich pojawienia się (tzw. „okna serwisowe”). O takich przerwach w działaniu Administrator będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informować Użytkowników na stronach Serwisu.

§ 10. - Dane osobowe Użytkowników

1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) Użytkowników gromadzonych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Usług, jest Administrator, czyli: 

Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279712, NIP: 6792941163, REGON: 120472387.

2. Administrator przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do zachowania ich danych osobowych w tajemnicy, jak również deklaruje, że wdrożył odpowiednie środki organizacyjne i techniczne celem zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym RODO.

3. Ilekroć dla skorzystania z Usługi niezbędne jest podanie określonych danych osobowych Użytkownika, bądź Użytkownik podejmie decyzję po podaniu swoich nieobowiązkowych (niewymaganych) danych osobowych, jest on zobowiązany do wprowadzania lub przesłania wyłącznie prawidłowych danych osobowych, zgodnych ze stanem faktycznym. W powyższym przypadku, w razie zmiany danych osobowych Użytkownika, jest on zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji poprzez przesłanie Administratorowi wiadomości e-mail na następujący adres: sekretariat@ud.edu.pl lub poprzez aktualizację swoich danych osobowych w ramach założonego Konta.

4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora, w tym wszystkie uprawnienia przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem przez ich danych osobowych (pełna klauzula informacyjna zgodna z RODO), zostały zawarte w Polityce Prywatności  i Plików Cookie dostępnej na stronie: uniwersytetdzieci.pl/polityka-prywatnosci 

§ 11. - Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje, skargi i zgłoszenia naruszeń dotyczące świadczenia przez Administratora Serwisu usług na podstawie Regulaminu, należy składać pisemnie na adres: Fundacja Uniwersytet Dzieci, ul. Tyniecka 35, Kraków, zaś zgłoszenia e-mailowe na adres sekretariat@ud.edu.pl 

2. Uprawnienia w zakresie składania reklamacji, skarg i zgłoszeń naruszeń dotyczących świadczenia przez Administratora usług przysługują także Użytkownikom nieposiadającym Konta.

3. Prawidłowo złożona reklamacja skarga lub zgłoszenie naruszeń powinna zawierać co najmniej następujące dane:

- dane zgłaszającego (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu w związku ze złożoną reklamacją, skargą lub zgłoszeniem naruszenia);
- opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, skargi lub zgłoszenia naruszenia.

4. Reklamacje, skargi lub zgłoszenia naruszeń, które nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie podlegają rozpatrzeniu.

5. Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynika ona z nieznajomości postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu.

7. Administrator reklamację, skargę lub zgłoszenie rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia jej złożenia. O wyniku postępowania niezwłocznie zawiadamia składającego reklamację, skargę lub zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez składającego adres e-mail.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 7 niniejszego paragrafu, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.), o czym Administrator niezwłocznie powiadomi zgłaszającego. Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

§ 12. - Postanowienia końcowe

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami Haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem lub Usługami prosimy kierować na adres: sekretariat@ud.edu.pl 

4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień Regulaminu prosimy kierować na adres: sekretariat@ud.edu.pl 

5. Regulamin Serwisu wklasie.uniwersytetdzieci.pl udostępniony jest Użytkownikom pod adresem wklasie.uniwersytetdzieci.pl/regulamin

6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników Serwisu za pośrednictwem kanałów informacyjnych dostępnych w Serwisie (doręczając im w ten sposób nowy Regulamin lub zmienione postanowienia) oraz poprzez zamieszczenie nowego Regulaminu na stronach internetowych Serwisu.

7. W przypadku braku akceptacji postanowień, o których mowa w ust. 6 powyżej, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika, na wyraźne zlecenie takiej czynności przesłane przez Użytkownika drogą pocztową na adres Administratora Serwisu lub mailową na adres: sekretariat@ud.edu.pl 

8. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza akceptację jego postanowień. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu lub usunąć indywidualne Konto.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.